Warunki świadczenia usług

Regulamin korzystania z usług

Szanowny Użytkowniku - zaakceptowanie regulaminu serwisu ProxyMarket.pl PRIV jest warunkiem niezbędnym do rejestracji konta i korzystania z oferty serwisu ProxyMarket.pl PRIV. Jeśli warunki zawarte w niniejszym regulaminie w dowolnym jego podpunkcie nie są dla Ciebie do przyjęcia, prosimy nie rejestrować konta lub zawierać umowy na korzystanie z usługi.

§ 1 DEFINICJE

 1. ProxyMarket.pl PRIV - operator serwisu, firma Seosfera, z siedzibą przy ul. Wersalskiej 47/75 lok. 304 w Łodzi 91-212, NIP: 7262527203, REGON: 100469282.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę o świadczenie usług z ProxyMarket.pl PRIV.
 3. Umowa - treść niniejszego regulaminu, która stanowi podstawę warunków zawarcia umowy pomiędzy ProxyMarket.pl PRIV, a Użytkownikiem.
 4. Usługi - świadczone przez ProxyMarket.pl PRIV poprzez zawarcie umowy przez internet na przedmiotowym serwisie, polegające na udostępnieniu listy serwerów proxy w zamian za wniesienie opłaty. Specyfika działania serwerów proxy określająca zakres świadczonej usługi, jak również wysokość opłat za daną usługę każdorazowo określone są w opisie danej usługi.

§ 2 OGÓLNE WARUNKI USŁUGI

 1. Usługą w zakresie niniejszej umowy jest świadczenie dostępu do listy serwerów proxy wskazanej w ofercie przez ProxyMarket.pl PRIV w formie pakietów, w ilości i na czas każdorazowo określonych dla danego pakietu przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, mieszczących się w ramach wskazanych przez ProxyMarket.pl PRIV.
 2. Jest to usługa płatna, świadczona na zasadzie wykupienia konta z dostępem do przydzielonej przez ProxyMarket.pl PRIV listy proxy.
 3. Opłata za usługi wnoszona jest z góry na wybrany w zamówieniu okrest jej trwania, chyba, że ProxyMarket.pl PRIV wyraża zgodę na inną formę zapłaty.
 4. W przypadku braku dokonaniem płatności za kolejny okres trwania usługi ProxyMarket.pl PRIV ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi wraz z upływem terminu jej ważności, a w przypadku braku otrzymania wpłaty po kolejnych 7 dniach, ma prawo do wypowiedzenie Umowy i usunięcia danych związanych z wykupioną usługą.
 5. Usługa dostępu do listy serwerów proxy przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy mają dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie serwerów proxy.
 6. Wykorzystanie usług świadczonych przez ProxyMarket.pl PRIV wymaga specjalistycznej wiedzy. Użytkownik potwierdza, iż posiada wiedzę pozwalającą na prawidłowe skonfigurowanie połączenia internetowego przy użyciu serwera proxy autoryzowanego poprzez adres/y IP miejsc/a docelowego użycia lub poprzez login i hasło.
 7. Przedmiotowe usługi nie obejmują swoją ofertą dostępu do publicznych serwerów proxy.
 8. Każdy zakup dowolnego pakietu proxy jest z przeznaczeniem dla pojedynczego Użytkownika.
 9. Jeden Użytkownik może mieć nieograniczoną liczbę kont i nieograniczoną liczbę wykupionych pakietów proxy.
 10. Zakres działania oferowanych serwerów proxy każdorazowo określony jest w ofercie umieszczonej w serwisie ProxyMarket.pl PRIV.
 11. O ile w ofercie nie został dokładnie wykazany rozmiar możliwego do wykorzystania transferu danych, przyjmuje się, iż do nielimitowanego wykorzystania przeznaczone jest 4GB danych (łącznie wysłanych i odebranych) na miesiąc, przypadających na jedno proxy. Po wykorzystaniu wskazanego limitu danych możliwe jest wyłączenie usługi przed upływem daty wygaśnięcia wykupionego pakietu bez możliwości uzyskania zwrotu za niewykorzystany okres. Możliwe jest również dalsze korzystanie z usługi pow wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu jej dalszych warunków. Wgląd do ilości zużytego transferu danych możliwy jest poprzez otrzymanie logów wykonanych połączeń.
 12. W przypadku, gdy świadczenie Usług będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od ProxyMarket.pl PRIV, w tym także od podmiotów, przy pomocy których ProxyMarket.pl PRIV świadczy Usługi, ProxyMarket.pl PRIV może zawiesić świadczenie Usług. ProxyMarket.pl PRIV zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych starań w celu zawiadomienia o przerwach w świadczeniu Usług i niezwłocznego usunięcia przyczyny zawieszenia.

§ 3 OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa na świadczenie wskazanych usług zaczyna obowiązywać z chwilą dokonania zakupu Usługi i trwa do momentu jej wygaśnięcia, tj. przez okres wskazany w opisie danej usługi lub wybrany z dostępnych opcji przez Użytkownika.
 2. Po tym czasie umowa może zostać każdorazowo wznowiona na żądanie Użytkownika poprzez dokonanie przez niego stosownej opłaty lub za zgodą ProxyMarket.pl PRIV.
 3. Usługa może być również przedłużana automatyczne za pośrednictwem subskrypcji realizowanej poprzez serwis płatności PayPal. Subskrypcja taka w każdej chwili może zostać przerwa przez Użytkownika lub ProxyMarket.pl PRIV poprzez dokonanie odpowiednich zmian na swoim koncie w serwisie PayPal - Regulamin usługi PayPal
 4. ProxyMarket.pl PRIV ma prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy z chwilą jakiegokolwiek bezprawnego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem użycia wykupionej Usługi przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje możliwość otrzymania zwrotu za niewykorzystany okres ważności Usługi.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z żądaniem zwrotu wniesionej opłaty, o ile ilość wykonanych zapytań za pośrednictwem wykupionych proxy nie przekroczyła pięciokrotności ilości przyznanych proxy, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od chwili aktywowania usługi. W przypadku spełnienia przesłanek dla zwrotu, jego wartość zostaje pomniejszona o 10% wartości brutto zamówienia, co składa się na opłatę obsługową. Zwrot zostaje zlecony na rachunek bankowy do 3 dni od momentu przesłania danych do przelewu przez użytkownika.
 6. ProxyMarket.pl PRIV zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zatrzymania usługi na określony czas, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Użytkownika w przypadku niedozwolonego użycia usługi, określonego w § 4. Zawieszenie lub zatrzymanie usługi kończy się z chwilą zadeklarowania przez Użytkownika o zaprzestaniu działań wypełniających przesłanki § 4 i zweryfikowania tego przez ProxyMarket.pl PRIV, ale nie może trwać dłużej niż do końca okresu ważności wykupionej usługi. Po tym czasie usługa ulega wygaśnięciu bez możliwości otrzymania przez Użytkownika zwrotu wniesionej opłaty za okres zawieszenia lub zatrzymania.
 7. ProxyMarket.pl PRIV zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku umownego Użytkownikowi w przypadku, gdy nie jest w stanie dostarczyć usługi na poziomie określonym niniejszą umową lub dalsze świadczenie usługi Użytkownikowi mogłoby doprowadzić do powstania takich niemożności w zakresie świadczonej Usługi Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W takim przypadku Użytkownik zostaje powiadomiony o wyłączeniu Usługi i otrzymuje zwrot proporcjonalnej części wniesionej opłaty do niewykorzystanego okresu użytkowania wykupionej Usługi.

§ 4 NIEDOZWOLONE UŻYCIE USŁUGI

 1. Zakazuje się wykorzystywania Usług do celów sprzecznych z prawem lub niniejszą Umową.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał wykupionych w ProxyMarket.pl PRIV Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby prowadzić do awarii, przeciążenie lub ograniczenie jakichkolwiek Usług świadczonych przez ProxyMarket.pl PRIV, lub utrudniać bądź uniemożliwiać korzystanie z Usług ProxyMarket.pl PRIV innym Użytkownikom.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał wykupionych w ProxyMarket.pl PRIV Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby prowadzić do zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności jej działania, bądź oznaczenia usługi jako wykorzystywanej niezgodnie z regulaminem przez inne serwisy.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług ProxyMarket.pl PRIV, cudzych kont internetowych, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do ProxyMarket.pl PRIV, poprzez hacking, nieuprawnione używanie haseł dostępu lub zastosowanie innych nielegalnych metod. Użytkownik zobowiązuje się także nie podejmować prób uzyskania żadnych danych bądź informacji, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług ProxyMarket.pl PRIV.
 5. Zakazuje się używania Usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek zakazanej przez prawo działalności, w szczególności naruszania praw autorskich, rozsyłania spamu, włączając w to prowadzenie reklamy, na którą odbiorca nie wyraził zgody, masowych wiadomości e-mail, a także zakazuje się jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystywania Internetu w celu naruszania prywatności, wyłudzeń lub zastraszania innych osób.
 6. Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, dawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przekazywać zakupionych na ProxyMarket.pl PRIV usług w całości lub w części innym osobom lub firmom. ProxyMarket.pl PRIV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem i osobami trzecimi, których przedmiotem będą udostępniane przez ProxyMarket.pl PRIV listy serwerów proxy.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania udostępnianych mu serwerów proxy, podejmuje wszelkie możliwe zagrożenia lub ryzyko doznania strat wynikających z korzystania z serwerów proxy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania zakupionej usługi, a zwłaszcza, ale nie ograniczając się do odpowiedzialności za informacje zamieszczane na innych stronach za pośrednictwem wykupionej usługi.
 3. Usługa dostępu do listy serwerów proxy przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy mają dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie serwerów proxy.
 4. Użytkownik ponosi też wyłączne ryzyko związane z pobieraniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem wykupionej usługi, jak i ewentualnych szkód w mieniu własnym lub innych osób wywołanych użytkowaniem wykupionej usługi.
 5. ProxyMarket.pl PRIV ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeśli szkoda wynika z umyślnego działania lub zaniechania, bądź niedochowania należytej staranności.
 6. ProxyMarket.pl PRIV nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli wynika ona z:
  • Działania siły wyższej
  • Działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą ProxyMarket.pl PRIV nie ponosi odpowiedzialności
  • Nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika
  • Innych zdarzeń, które nie są wynikiem braku należytej staranności po stronie ProxyMarket.pl PRIV
 7. Każde zgłoszenie reklamacyjne ProxyMarket.pl PRIV zobowiązuje się rozpatrzyć do 48 godzin od jego wpłynięcia.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane na stronie wyrażone są kwotami brutto.
 2. Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych lub korzystając z płatności online obsługiwanych przez PayPal lub Tpay.com.
 3. Płatności za usługi dokonywane są z góry, zgodnie z wyliczeniem zaprezentowanym przez system przy zamawianiu online lub po podaniu kwoty płatności za pośrednictwem kontaktu mailowego ze strony ProxyMarket.pl PRIV.
 4. Do każdej transakcji możliwe jest otrzymanie na żądanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w postaci faktury (nie jest to faktura VAT).

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ProxyMarket.pl PRIV zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych dokumentów, które są podstawą świadczenia Usług. Zmiany dokonywane będą poprzez umieszczenie informacji na stronie serwisu ProxyMarket.pl PRIV. Zmiana wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania informacji o zmianie oraz treści zmienionej Umowy bądź innego dokumentu na stronie internetowej serwisu. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonej zmiany uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, skutkującym na dzień zawiadomienia o chęci odstąpienia od Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.